Reglement

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT IJsselshow/Hanzeshow

 1. De tentoonstelling wordt gehouden onder het beschermheerschap van de Fédération Cynologique Internationale.
 2. Op de tentoonstelling is het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de F.C.I. van toepassing.
 3. De tentoonstelling zal worden gehouden op 4 (IJsselshow) en 5 (Hanzeshow) april 2020 in de IJSSEL­HALLEN te Zwolle of, indien bijzondere omstandigheden tot wijziging noodza­ken, op een door het bestuur der vereniging nader te bepalen plaats en datum.
 4. Naar waarheid ingevulde digitale inschrijfformulieren dienen uiterlijk 21 maart 2020 te zijn ontvangen en betaald via de aangegeven inschrijfmogelijkheid. Het bestuur behoudt zich het recht voor om de inschrijving te verlengen of eerder te sluiten.
 5. Alleen honden die op­genomen zijn in het NHSB, in de bijlagen van het NHSB of in een erkend buiten­lands hondenstamboek kunnen worden ingeschreven. Indien men in Nederland woonachtig is dient de hond te zijn opgenomen in het NHSB. De inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eige­naar, zoals vermeld op de stamboom/eigendomsbewijs.
 6. Door verzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.
 7. Verzending van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan en daarmee uw akkoord met de gestelde regels.
 8. Eenmaal ingeschreven honden kunnen niet meer worden teruggetrokken en/of gewisseld en de betalingsverplichting blijft te allen tijde van kracht.
 9. Bij een keurmeester wissel, heeft de exposant recht zijn inschrijving terug te trekken met restitutie van het door hem/haar betaalde inschrijfgeld minus € 10,- administratiekosten.
 10. Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verstrekt ten behoeve van de ten­toonstelling zelf, de kampioenschappen en de partners, alsmede ten behoeve van activiteiten van de Raad van Beheer.
 11. De inzender/exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt en geacht wordt bekend te zijn met dit reglement.
 12. De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond vol­doende is geënt, (reguliere vaccinaties) waarvan de geldigheid aantoonbaar is. Verder verklaart de inzender/exposant dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog voor mochten doen. Honden komende uit het buitenland moeten ook een geldige rabiës enting hebben. De inzender/exposant moet dit aan kunnen tonen middels het Europees hondenpaspoort.
 13. Voor alle op de tentoonstelling aanwezige honden (incl. bezoekhonden en/of demonstratiehonden) moet men middels het inentingsboekje/ Europees hondenpaspoort aan kunnen tonen dat de hond voldoende is geënt.
 14. De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd.
 15. Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement. Tevens kunnen honden met geampu­teerde staarten deelnemen als aangetoond kan worden dat deze hond geboren is in een land waar geen coupeerverbod van staarten geldt of geboren voordat er in het geboorteland een coupeerverbod van staarten van kracht was. Het geboorteland moet in dat geval vermeld worden op het inschrijfformulier.
 16. Niet toegelaten worden:
  1. Honden met een oor- of huidaandoening.
  2. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstra­tie zijn ingeschreven.
 17. De klassen van deelneming worden als volgt gedefinieerd, waarbij geldt dat voor de bepaling van de leeftijd de datum waarop de hond wordt geshowd, beslissend is:
  1. Jongste Puppyklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 4 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 6 maanden nog niet hebben bereikt (CAC-CACIB niet mogelijk).
  2. Puppyklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 6 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt (CAC-CACIB niet mogelijk).
  3. Jeugdklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt (CACIB niet mogelijk).
  4. Tussenklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 24 maanden nog niet hebben bereikt.
  5. Open klas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt.
  6. Gebruikshondenklas: voor gebruikshonden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en waarvoor de Raad van Beheer of, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, door de overkoepelende organisatie van dat land, een verklaring als bedoeld in artikel IV.21 lid 1 van het Kynologisch reglement is afgegeven (kopie meesturen). Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de open klas.
  7. Kampioensklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en een Nationale of Internationale kampioenschap titel hebben, bijvoorbeeld Belgisch, Nederlands of Duits Kampioen/VDH-kampioen. Alle overige titels vallen hierbuiten. De kampioenschap titels (maximaal 3) dienen op het inschrijfformulier te worden vermeld. Een fotokopie van de toekenning van één van de titels door de overkoepelende organisatie, dient met de inschrijving te worden meegestuurd. Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de open klas.
  8. Veteranenklas: voor honden, die op de dag van het evenement de volle leeftijd van 8 jaar hebben bereikt (CACIB niet mogelijk).
  9. Koppelklas: een reu en een teef van hetzelfde ras en dezelfde variëteit waarvan dezelfde exposant eigenaar is. De honden moeten ook zijn ingeschreven in één van de andere klassen.
 18. De hoogte van het inschrijfgeld is afhankelijk van de termijn van inschrijven en betalen. De tarieven kunt u vinden op onze website en in het inschrijfprogramma (onlinedogshow.eu). Bij eventuele weigering van een hond, wegens ziekte of anderszins, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald.
 19. Het bestuur acht zich in geval van calamiteit niet gehouden het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te retourneren.
 20. De keuringen beginnen om 09.30 uur. In de bevestigingsbrief, tevens entreebewijs, vindt u de verwijzing naar het tijdschema op de website waarop vermeld is hoe laat uw ras gekeurd zal worden. U dient ten minste een uur voor de in het tijdschema vermelde tijd in het tentoonstellingsgebouw aanwezig te zijn.
 21. De tentoonstelling is geopend van 08.00 uur tot ca. 18.00 uur. Het secretariaat is tijdens de tentoonstelling geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur.
 22. Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere voorgebrachte hond wordt geacht te zijn ge­keurd, mits voorgebracht aan de voor dat ras aangewezen keurmeester. Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.
 23. Artikel VI.17 Kynologisch reglement:
  1. Het is verboden op exposities of wedstrijden parforcebanden, prikkelban­den en/of andere dwangmiddelen te gebruiken.
  2. Het is verboden op een expositie honden die zich in de ring bevinden, van buiten de ring te roepen, te fluiten of op andere wijze de aandacht van deze honden te trekken.
 24. Prijzen: Bij het behalen van een kwalificatie wordt een herinnering beschik­baar gesteld. Op deze tentoonstelling kunnen voor alle definitief erkende rassen voorstellen tot het toekennen van een certificaat van de Fédération Cynologique Internationale (CACIB), en voorstellen tot het toekennen van een kampioen­schapprijs van de Raad van Beheer (CAC) worden verdiend.
 25. Er wordt op de tentoonstelling gelegenheid gegeven tot het plaatsen van stands tegen een door het bestuur te bepalen vergoeding. Informatie m.b.t standruimte: ijsselshow.nl
 26. Schade veroorzaakt door bezoeker, standhouder, exposant of hond kan nim­mer worden verhaald op de organisatie.

RULES OF THE EXHIBITION (SHORTLIST)

.

 1. The exhibition is held under the patronage of the Fédération Cynologique Internationale.
 2. The exhibition is held according to the rules and regulations of the Fédération Cynologique Internationale and the Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. (Dutch Kennelclub)
 3. The exhibition will take place on April 4th (IJsselshow) and 5th (Hanzeshow) 2020.
 4. Entry forms have to be received not later than March 21st 2020.
 5. Only dogs with a, by the FCI, recognised pedigree are allowed to be entered.
 6. Registration should always be according to the name and address of the first mentioned owner, as recorded on the certificate of pedigree.
 7. The exhibitor undertakes to pay the entry fee by Paypal.
 8. Sending in the entry form will be considered as your signature and therefore your agreement with the rules.
 9. Withdrawal and/or replacing for another dog are not permitted.
 10. In case of a judges change exhibitors may request a refund of the entry fee minus 10 euro of administration costs.
 11. By sending in the entry form you agree with the fact that your data can be used for the organization, the show, the championships and eventual partners, as well as for activities of the Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 12. The exhibitor states that, by enrolling for the Show, he accepts the legal authority of the “Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” (Dutch Kennel Club) and  the operation of the “Kynologisch Reglement” (Kennel Club Rules) and that he may be considered to be familiar with these rules.
 13. The exhibitor states that the dog he has entered is completely vaccinated against distemper, parvo, leptospirose and HCC and, coming from abroad against rabies. Proof of vaccination can be asked for. Furthermore the exhibitor states that the dog he has entered has not, to his knowledge, been in circumstances where there might have been danger of infection with canine distemper, or any other disease during the last 12 weeks, and that he will not present his dog if such circumstances should occur between now and the day of the Show.
 14. For all dogs entering the exhibition area (incl. visiting dogs and/or dogs for demonstration) one must have -and be able to show- proof of vaccination/European dog passport.
 15. The exhibitor states that the dog he has entered has not had its ears cropped. A dog that has had its tail docked and was born in the Netherlands after 31 August 2001 or abroad after the legal ban on docking was in force there, cannot participate in the exhibition. Dogs with docked tails can participate in this show providing the docking was the result of a medical necessity. The statement concerning the required amputation has to be entered in the European animal passport by a practicing veterinarian. This statement should be made available for inspection during the exhibition. Furthermore dogs with docked tails can participate in this show providing they were born in a country without a legal ban on docking or born before the legal ban on docking was in force. If so, please mention the country of birth.
 16. Dogs with ear or skin condition and/or dogs that do not have two normal testicles are not allowed.
 17. Classes: For the age you need to count to the exact day the dog will be judged. It is not permitted to enter the same dog in more than one class.
  1. Youngest Puppy class: for dogs that have reached the age of minimum 4 months but not yet 6 months at the day of the event (CAC/CACIB not possible).
  2. Puppy class: for dogs that have reached the age of minimum 6 months but not yet 9 months at the day of the event (CAC/CACIB not possible).
  3. Junior class: for dogs that have reached the age of minimum 9 months but not yet 18 months at the day of the event (CACIB not possible).
  4. Intermediate class: for dogs that have reached the age of minimum 15 months but not yet 24 months at the day of the event.
  5. Open class: for dogs that have reached the age of minimum 15 months at the day of the event.
  6. Working class: for working dogs that have reached the age of minimum 15 months at the day of the event. There must be attached a copy of the statement that the relevant dog is permitted to compete in the working class, issued by the ruling organization of the country of residence of the owner of the dog. If the copy of this statement is not attached the dog will be entered in the open class.
  7. Champion class: for dogs that have reached the age of minimum 15 months at the day of the event, with a National or International champion title e.g. Belgian, Dutch, German champion or VDH Champion (This class is not open for dogs with other titles, such as World Champion, European Champion or with Sieger titles). The Champion titles must be stated on the entry form. Attached to the entry form there must be a photocopy of one of the awards, officially issued by the ruling organization. If the copy of this statement is not included the dog will be entered in the open class.
  8. Veteran class: for dogs that at the day of the event have reached the age of 8 years. CACIB is not possible in this class.
  9. Progeny Class/Competition: a sire or dam with minimum three and maximum five of his progeny (first generation, sons/daughters).      The dogs must also been entered in one of the other classes.
 18. The amount of the fee depends on the period of registration and receipt of payment. For fees and terms see our website and the registration program (onlinedogshows.eu).
 19. In case of a calamity the organization is not obligated to partly or fully refund the entry fee.
 20. As from 8.00 hrs the exhibitors and dogs are allowed in the exhibition centre.
 21. Judging starts at 9.30 hrs. Judging in the main ring will start at around 14.30 hrs.
 22. For visitors, the exhibition centre is opened from 8.00 hrs till around 18.00 hrs.
 23. The information/secretary will be open from 8.00 till 17.00 hrs.
 24. Every exhibitor accepts the findings of the judge. Every shown dog will be considered to be judged. If the judge dismisses dog, for whatever reason, this dog is considered to be judged.
 25. Par-force and/or other material to force the dogs are forbidden at the Dutch Shows. Also Double-handling is not allowed.
 26. For every dog that has obtained a qualification, a qualification price is available. At this show for every recognized breed proposals to grant a certificate of the Federation Cynologique Internationale (CACIB) and proposals to grant a championship of the Raad van Beheer (CAC) can be earned. The CACIB cannot be granted to breeds that are provisionally accepted.
 27. Space for commercial stands can be applied for. Please contact email-address or visit the website.
 28. Any damage caused by a visitor, stand, stand owner, exhibitor, dog etc., can never be claimed with the organization of this show.

 

 

 

   Sponsor   

 

 

   Partners   

 

 

 

 

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com